Οικονομία

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης

Οικονομία

Η οικονομική πολιτική ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού κράτους πρέπει να αναπτύσσεται έχοντας στο επίκεντρό της αυτόν, τον οποίο όλες οι πολιτικές πρέπει να υπηρετούν: τον Άνθρωπο. Τον σημερινό, τον αυριανό και εκείνον όλων των γενιών που θα ακολουθήσουν. Γι’ αυτό και η όποια οικονομική πολιτική εφαρμόζεται πρέπει να έχει ως πυξίδα της την οικονομική ανάπτυξη, την αειφορία και την πράσινη μετάβαση. Κάθε πτυχή οφείλει να ενθαρρύνει, να στηρίζει και να εδραιώνει την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και να αποτελεί θετικό πρότυπο διεθνώς, με στόχο τη στέρεη και μακροπρόθεσμη ευημερία του κοινωνικού συνόλου και της χώρας.

Το οικονομικό μοντέλο της χώρας μας βρίσκεται σε ανισορροπία. Τα προηγούμενα χρόνια, πέραν του τουρισμού και των διεθνών υπηρεσιών ‒παραδοσιακών κλάδων του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας‒ και σε μικρότερο βαθμό της ναυτιλίας, η οικονομία μας στράφηκε κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα και στο πρόσκαιρο κέρδος των πολιτογραφήσεων. Αποτέλεσμα ήταν η διόγκωση της διαφθοράς, η αύξηση των ανισοτήτων και η ανεπανόρθωτη δυσφήμιση της Κύπρου διεθνώς, κάτι που περιορίζει σήμερα τη δυνατότητά μας να προσελκύσουμε υγιείς επενδύσεις. Η προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρήσεων με πραγματική παρουσία στην Κύπρο είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας.

Παράλληλα, μια σειρά παραγόντων διεθνώς επιτείνουν τα προβλήματα που επισώρευσε στην κυπριακή οικονομία η αδυναμία κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Οι προκλήσεις μετά την πανδημία στο εμπόριο και στις μεταφορές και οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επανασχεδιασμού του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και τη διεύρυνση των κλάδων που συμβάλλουν στη μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας.

Όραμά μας είναι ένα αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμο και αειφόρο, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού, με στήριξη στην επιχειρηματικότητα και με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων. Που θα στηρίζεται σε ένα Κράτος-πρότυπο, με ακμάζουσα, ψηφιοποιημένη και καινοτόμο οικονομία, η οποία θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας δίκαιης και ευημερούσας Κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς. Ένα νέο, πολυεπίπεδο οικονομικό μείγμα, με μακροπρόθεσμα οφέλη και υψηλή ανθεκτικότητα σε πιθανές οικονομικές κρίσεις. Με βασικό στοιχείο λειτουργίας της οικονομίας τη δικαιοσύνη και τη χρηστή διοίκηση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας έχει χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές να υιοθετήσει ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και να ενσωματώσει πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών πρέπει να επιμετράται. Για τον λόγο αυτό, με τη βοήθεια διεθνών προτύπων και εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, πρέπει να αποτιμηθεί με αριθμητικούς όρους το πραγματικό κόστος αυτού του αποτυπώματος στην οικονομία, τόσο από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και από τη λειτουργία των νοικοκυριών, και αυτό να κατανεμηθεί δίκαια, μέσα από διατάξεις, κίνητρα και αντικίνητρα. Πρέπει οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που ακολουθούν καλές πρακτικές, φιλικές προς το Περιβάλλον και την Κοινωνία, να μπορούν να επιβραβεύονται και να ανταμείβονται, ακόμη και με φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδείγματα.

Δημόσια Οικονομικά

Φορολογικό μοντέλο

Το σύστημα φορολογίας στη χώρα μας χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού και προσαρμογής, με σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά μέσα, ώστε να καταστεί εργαλείο άσκησης πολιτικής και όχι απλώς ένας τρόπος χρηματοδότησης των αναγκών του Δημοσίου. Η φορολογική πολιτική δεν πρέπει να ασκείται σε βάρος των πολιτών, οι οποίοι δικαίως αισθάνονται πως οι φορολογίες αγνοούν τις δικές τους πραγματικότητες.  

Μέσω του φορολογικού μοντέλου, με ορθές μετρήσεις, πρέπει να ασκείται οικονομική πολιτική, με κίνητρα και ελαφρύνσεις, για ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως, η έρευνα, η γεωργία, η μεταποίηση και ο τουρισμός. Μια προοδευτική φορολογική πολιτική που να γεφυρώνει κοινωνικές ανισότητες, να ανταμείβει την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και να αποθαρρύνει όσους με τις δραστηριότητές τους προκαλούν κόστος και αυξάνουν το συλλογικό ρίσκο για τη χώρα. Ταυτόχρονα, η φορολογία πρέπει να στηρίζει τις επιδιώξεις της χώρας να καταστεί κέντρο παροχής υπηρεσιών αλλά και εγκατάστασης εταιρειών τεχνολογίας και εργαζομένων με υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία και την κοινωνική ευημερία.

 • Προώθηση ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος που να περιλαμβάνει:
  • Εισαγωγή κινήτρων για την ανάπτυξη της οικονομικής παραγωγής σε τομείς με αυξημένη προστιθέμενη αξία (π.χ. τεχνολογία, νεοφυείς επιχειρήσεις) και σε κοινωνικές ομάδες ειδικής προτεραιότητας (π.χ. νέοι, γυναίκες, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στην ύπαιθρο).
  • Ενσωμάτωση παραμέτρων, στο πλαίσιο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, αναφορικά με το οικογενειακό εισόδημα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης των νοικοκυριών (δαπάνες στέγασης, διατροφής, σπουδών κ.ο.κ.).
  • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με προτεραιότητα στη δικαιότερη φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου και των πολύ υψηλών εισοδημάτων. Η εισροή επιπλέον εσόδων θα συνδεθεί με την επίτευξη βασικών οικονομικών και κοινωνικών στόχων πολιτικής (π.χ. ενίσχυση στεγαστικής πολιτικής).
  • Αξιοποίηση του φορολογικού συστήματος για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης.
  • Ενσωμάτωση στο φορολογικό σύστημα προνοιών που ενισχύουν την υλοποίηση στόχων σχετικών με την εργασία (π.χ. επιβράβευση εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, προώθηση της δημιουργίας συνταξιοδοτικών ταμείων).
 • Αντιμετώπιση της κοινωνικής μάστιγας της φοροδιαφυγής:
  • Νομοθετική ρύθμιση εκεί και όπου παρατηρούνται κενά στη νομοθεσία.
  • Μεταρρύθμιση και τεχνολογική αναβάθμιση του Τμήματος Φορολογίας και παράλληλα ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού που σχετίζεται με τους ίδιους πόρους του Κράτους.
  • Θέσπιση κανόνων που καθιστούν την τιμωρία της φοροδιαφυγής πιο αποτελεσματική και αποτρεπτική.
 • Διεύρυνση του ρόλου της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάληψης (ΜΟΚΑΣ), μέσα από την απλοποίηση νομικών διαδικασιών, ώστε να μην υπάρχει χρονική καθυστέρηση στη διεξαγωγή έρευνας και στην άσκηση δίωξης για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής, καθώς και αύξηση των ποινών που μπορούν να επιβληθούν.
 • Εφαρμογή της φορολογικής συμμόρφωσης, με την υποβολή απλής φορολογικής δήλωσης από την ηλικία των 18 ετών, για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης αλλά και για λόγους παροχής επιδοτήσεων και άλλων ωφελημάτων.

Δημόσιο Χρέος

Το δημόσιο χρέος ξεπερνά σήμερα το 100% του ΑΕΠ και είναι αναγκαίο να μειωθεί τόσο σε ποσοστό όσο και σε απόλυτους αριθμούς.

Ο δανεισμός είναι ένα αναγκαίο μέσο για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών ενός οικονομικά υγιούς αναπτυσσόμενου Κράτους, φτάνει να περιορίζεται σε λογικά μεγέθη και η εξυπηρέτησή του να μην εμποδίζει τη γενικότερη ανάπτυξη και να μην αναστέλλει την ευημερία της χώρας και του λαού.

 • Δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού, που να μειώνει σταθερά το χρέος της χώρας την επόμενη πενταετία.
 • Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών, με στόχο τη διασφάλιση της κατάθεσης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
 • Διατήρηση αποθεματικών με βάση τις ανάγκες του Κράτους, που να μας επιτρέπουν δανεισμό με ανταγωνιστικά επιτόκια.
 • Έκδοση «κοινωνικών ομολόγων», συνδεδεμένων με κοινωνικές υποδομές (π.χ. σχολεία, ιατρικές δομές κ.ά.), με εύκολη πρόσβαση για αγορά από τους πολίτες.
 • Ενίσχυση της προσπάθειας για πρόσβαση σε αγορές ομολόγων με μεγάλη ρευστότητα.
 • Δημιουργία μηχανισμών που να στηρίζουν την έξοδο της χώρας στις αγορές ομολόγων και να προστατεύουν από επιθετικές κινήσεις της αγοράς. Η συζήτηση αυτή πρέπει να τεθεί και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Χρηματοπιστωτικός τομέας

Μετά από μια ταραγμένη δεκαετία στα τραπεζικά ιδρύματα, με κούρεμα καταθέσεων και κύμα εθελούσιων αλλά και καταναγκαστικών εκποιήσεων, ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τις πραγματικότητες και να μάθουμε από τα παθήματα του παρελθόντος.

Δυστυχώς, οι χειρισμοί της απερχόμενης κυβέρνησης απέτυχαν, με επιστέγασμα τη διάλυση του Συνεργατισμού και τα δισεκατομμύρια που πλήρωσε ο Κύπριος φορολογούμενος για τη μεταφορά των καταθέσεων του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα.

Η συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό, ενώ, παρά την πώληση των ΜΕΔ (μη εξυπηρετούμενων δανείων) σε επενδυτικά ταμεία, το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται και να βαραίνει την πλειονότητα της Κοινωνίας, στερώντας σημαντικούς πόρους από το εισόδημα των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και δυσχεραίνοντας την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών. Ωστόσο, το κλείσιμο του Συνεργατισμού άφησε στα χέρια των Τραπεζών την κοινωνική πολιτική του Κράτους και απέκλεισε από το τραπεζικό σύστημα μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, τους οποίους καταδίκασε στον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση και συνεπώς στη φτωχοποίηση.

 • Αποτελεσματική πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
 • Δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή νέων κόκκινων δανείων.
 • Προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.
 • Ενίσχυση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Ιδιωτικό Χρέος
  • Δημιουργία μηχανισμού προστασίας των δανειοληπτών από παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές των Τραπεζών σε δάνεια και χρεώσεις, στη βάση της νομιμότητας.
  • Διερεύνηση της δυνατότητας μετεξέλιξης της ΚΕΔΙΠΕΣ (Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων), ώστε να καταστεί φορέας προστασίας της κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης και παράλληλα εγγυητής της εξασφάλισης βιώσιμων αναδιαρθρώσεων.
  • Επέκταση του θεσμού της νομικής αρωγής, ώστε να καλύπτει την καταχώρηση αγωγής και την έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής πλειστηριασμού, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα ευάλωτων ομάδων να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
  • Ρύθμιση των οικογενειακών δανείων, ώστε να τερματιστεί η μεταφορά χρέους σε διαζευγμένους/-ες και στις επόμενες γενιές.
  • Ενίσχυση των νομοθεσιών χρεοκοπίας και αφερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας στους πολίτες/μικρούς επιχειρηματίες.
  • Επιτάχυνση της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων στις διαφορές μεταξύ Τραπεζών και δανειοληπτών, ώστε να διασφαλιστεί πως οι Τράπεζες δεν θα λειτουργούν ως ενεχυροδανειστήρια και ώστε να μειωθεί το κόστος δανεισμού.
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
  • Σε συνεργασία με τις Τράπεζες, να εκπονηθούν σχέδια με κρατικές εγγυήσεις που να μειώνουν τόσο το ρίσκο των Τραπεζών όσο και το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά.
  • Ετοιμασία σχεδίου κινήτρων για διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της πρόσβασής τους σε βασικές τραπεζικές εργασίες (αναλήψεις, πληρωμή λογαριασμών κλπ.) σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Παράλληλη εκπαίδευση των πολιτών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης.
  • Διασφάλιση, μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις, ότι κανένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο δεν θα έχει οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση από τις Τράπεζες. Θέσπιση δικλίδων ασφαλείας για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Κεφαλαιαγορά
  • Ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εξετάζει αιτήσεις αδειοδότησης σε σύντομο χρονικό διάστημα και να εποπτεύει αποτελεσματικά τις αδειοδοτημένες εταιρείες, όπως προβλέπουν και οι προτάσεις της ESMA (European Securities and Markets Authority / Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών).
  • Να τεθούν οι βάσεις και το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να καταστεί η Κύπρος αξιόπιστο κέντρο εταιρειών ψηφιακών νομισμάτων (digital currencies).
  • Αξιοποίηση του ΧΑΚ ως θεσμού όπου οι τοπικές εταιρείες μπορούν να αντλούν κεφάλαια σε ομόλογα και μετοχές, νοουμένου ότι υπάρχουν μηχανισμοί εποπτείας της εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Προώθηση της συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών στην τοπική αγορά κεφαλαίου, με τη θέσπιση κατάλληλης εποπτείας και δικλίδων ασφαλείας.
  • Ίδρυση ταμείου venture capital για μικρομεσαίες και καινοτόμες επιχειρήσεις, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων.

Αναπτυξιακό μοντέλο

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ‒ Επιχειρηματικός κόσμος ‒ Εμπόριο

Η οικονομική κρίση, η πανδημία, αλλά και οι τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων, επέφεραν σοβαρό πλήγμα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνεισφέρουν τα μέγιστα στο ΑΕΠ της χώρας μας. Η μείωση του κύκλου εργασιών, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η έλλειψη ρύθμισης του ωραρίου των καταστημάτων δημιουργούν έντονες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις σε μαρασμό.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της θέσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο οικονομικό μείγμα, μέσα από την εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή ρευστότητα και την παροχή κινήτρων τόσο για ποιοτική και ειδικότερα τεχνολογική αναβάθμιση όσο και για την πρόσληψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

 • Απλοποίηση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα και σύσταση μονοθυριδικού κέντρου εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις, ώστε να περιοριστούν το λειτουργικό κόστος και η γραφειοκρατία.
 • Αποκατάσταση της πρόσβασης σε πιστώσεις για τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Επανασχεδιασμός του συστήματος χορήγησης κρατικών εγγυήσεων.
 • Επιδοτήσεις στοχευμένες σε προγράμματα επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις.
 • Ενίσχυση προγραμμάτων αλλά και κινήτρων για άμεση ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό.
 • Διεύρυνση στήριξης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας και φορολογικά κίνητρα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα συμμετάσχουν.
 • Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις να συμψηφίζουν τις φορολογικές οφειλές τους, στην περίπτωση που το Κράτος τούς οφείλει επιστροφή φόρων, χωρίς να επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση στα πληρωτέα ποσά.
 • Κατάργηση του ετήσιου τέλους των €350 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τομέας Υπηρεσιών – Επενδύσεις

Ο τομέας των υπηρεσιών έχει οδηγηθεί σε τέλμα και οι παρεχόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δείχνουν σημάδια κορεσμού. Η διαφοροποίηση του μοντέλου ανάπτυξης και το νέο οικονομικό μείγμα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τομέα των υπηρεσιών, του βασικότερου πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η προσέλκυση συγκεκριμένων παραγωγικών επενδύσεων, ώστε η Κύπρος:

 • Να καταστεί τουριστικός προορισμός σε ολόχρονη βάση.
 • Να εξελιχθεί σε διεθνές εξειδικευμένο κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
 • Να επανέλθει ως αξιόπιστος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Να αποτελέσει κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Πανεπιστημιακής Αριστείας σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές, ώστε να κατασκευαστούν πράσινες υποδομές για τη φιλοξενία κατά τη χειμερινή περίοδο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας (αθλητικών, συνεδριακών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών κλπ.).
 • Ενθάρρυνση συνεργασιών με ιατρικά κέντρα του εξωτερικού και θέσπιση κινήτρων εγκατάστασής τους στην Κύπρο υπό τη μορφή περιφερειακών παραρτημάτων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας.
 • Φορολογικά κίνητρα σε παρόχους υπηρεσιών για την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεταιρισμών που θα μειώνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Τεχνολογικά πάρκα, αν είναι εφικτό σε κάθε επαρχία, με την εργοδότηση νεών αποφοίτων των κυπριακών Πανεπιστημίων, οι οποίοι να εργοδοτούνται στη βάση ετήσιων συμβολαίων ή ανά έργο, με κρατική επιδότηση ή από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ώστε να αποκτούν εργασιακή εμπειρία και στη συνέχεια να απορροφώνται σε start-ups που θα προκύπτουν από τις έρευνες των πάρκων αυτών ή να εντάσσονται πιο εύκολα στην αγορά εργασίας.
 • Ολοκληρωμένο πακέτο κινήτρων στα κυπριακά δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ώστε να προσελκύσουν νέους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες, μέσα από την υιοθέτηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων και την εξέλιξη της εξ αποστάσεως φοίτησης.

Ναυτιλία

Η Κύπρος κατέχει σημαντική θέση στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, κυρίως λόγω του μεγέθους και της ποιότητας του ναυτιλιακού της συμπλέγματος. Αυτό αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και πλούτου για τη χώρα μας και πρέπει να διαφυλαχθεί και να εμπλουτιστεί με νέες υπηρεσίες, ώστε να καταστεί σημαντικός πυλώνας ενός νέου μοντέλου αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης.

Να γίνει η Κύπρος ναυτιλιακό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας. Η χώρα μας διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, με τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, μέσω κρατικών επενδύσεων, στην έρευνα και καινοτομία, με επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη στη ναυτιλία.

 • Διαβουλεύσεις με την Ε.Ε. και Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για τη σύσταση Εξειδικευμένου Χρηματοδοτικού Οργανισμού για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές, με έδρα την Κύπρο.
 • Προώθηση της κυπριακής Σημαίας αλλά και του φορολογικού συστήματος tonnage tax.
 • Ενίσχυση και στήριξη της λειτουργίας του Μονοθυριδικού Ναυτιλιακού Κέντρου Εξυπηρέτησης ναυτιλιακών εταιρειών.
 • Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης όλων των δεδομένων και των υπηρεσιών που συνδέονται με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
 • Δημιουργία και προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα ναυτιλιακά επαγγέλματα.
 • Πολυεπίπεδη διεκδίκηση άρσης του τουρκικού εμπάργκο σε κυπριακά πλοία.
 • Επαναξιολόγηση των συμφωνιών και επαναδιαπραγμάτευση των πρόδηλα ετεροβαρών όρων παραχώρησης της διαχείρισης των υπηρεσιών των λιμανιών, καθώς και ενίσχυση της κρατικής εποπτείας, με στόχο τα λιμάνια να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή.
 • Ανάπτυξη πρότυπου βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή Βασιλικού-Ζυγίου.

Τουρισμός

Στόχος είναι η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, που θα συνυπάρχει αρμονικά με την πολιτιστική, πολιτισμική και κοινωνική μας φυσιογνωμία, αλλά και με το οικοσύστημα. Στρατηγική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και δημιουργία σύγχρονων, πράσινων τουριστικών μονάδων, που θα προσελκύουν ποιοτικό και επαναλαμβανόμενο τουρισμό.

 • Κίνητρα για αύξηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου με όλα τα βασικά αεροπορικά κέντρα του κόσμου. Όπου η ελεύθερη αγορά δεν το ευνοεί, να διεκδικήσουμε από την Ε.Ε. έγκριση για επιδοτήσεις, στη λογική της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να μελετηθεί η βιωσιμότητα της σύστασης εθνικού αερομεταφορέα, καθώς η Κύπρος δεν έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια που παρέχονται σε άλλα κράτη-μέλη της ηπειρωτικής Ευρώπης στον τομέα των χερσαίων συγκοινωνιών, όπως είναι οι σιδηρόδρομοι.
 • Στρατηγική προώθηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος σε νέες αγορές, με έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου.
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων σχολών, ώστε να προσελκύσουμε εργαζόμενους καριέρας στον κλάδο. Εισαγωγή και ξενόγλωσσων προγραμμάτων. Θεσμοθέτηση της κατάρτισης του ανειδίκευτου προσωπικού και ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης των εργαζομένων.
 • Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως του αθλητικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας και ευεξίας, μέσα από τη στρατηγική εξειδίκευση σε ορισμένα αθλήματα και ειδικές θεραπείες αντίστοιχα, παρέχοντας κίνητρα για τις ανάλογες υποδομές.
 • Ενίσχυση των υποδομών αγροτουρισμού, με την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε Κοινότητας και την παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων για προώθηση του χειμερινού τουρισμού.
 • Ψηφιοποιήσεις και εφαρμογές προώθησης του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.
 • Επιδότηση της Εργασίας αντί της Ανεργίας. Να χορηγείται, με συγκεκριμένα κριτήρια πληρότητας και κύκλου εργασιών, επίδομα εργασίας στους εργαζομένους των τουριστικών μονάδων που θα επιλέξουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κατά τη χειμερινή περίοδο.
 • Αναβάθμιση και συντήρηση των δημόσιων χώρων και υποδομών τουριστικού ενδιαφέροντος.

Βιομηχανία – Μεταποίηση

Σημαντικός παράγοντας για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού μοντέλου είναι η ενίσχυση της κυπριακής παραγωγής στον δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής Οικονομίας. Η ασύμμετρη πίεση που δέχονται οι μικρές, οικογενειακού μεγέθους επιχειρήσεις από τον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό, η δραματική αύξηση στις τιμές της ενέργειας, η έλλειψη της απαραίτητης τεχνολογίας, η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι αδυναμίες σε επίπεδο διοίκησης οδήγησαν τη βιομηχανία μας σε φθίνουσα πορεία και αδιέξοδο.

Η κατάρτιση νέας σύγχρονης στρατηγικής για στήριξη και ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του μεταποιητικού τομέα.

Η καλλιέργεια της έρευνας και της καινοτομίας και η ενίσχυση τόσο των επενδύσεων όσο και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η άντληση χρηματοδότησης από την Ε.Ε. μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή κεφαλαίου.

 • Στρατηγικός σχεδιασμός οριοθέτησης βιομηχανικών ζωνών σε όλη την επικράτεια, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός με τις οικιστικές και γεωργικές ζώνες.
 • Διασύνδεση της παραγωγής με την πανεπιστημιακή έρευνα, για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών.
 • Φορολογικά κίνητρα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υφιστάμενες δομές και την αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών, αλλά και για τη δημιουργία πρότυπων μονάδων.
 • Παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων για νέες βιομηχανίες με πρόσθετα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη για τη χώρα.
 • Ενθάρρυνση συνεργασιών με εδραιωμένους ομίλους/συνεταιρισμούς του εξωτερικού, για την προώθηση των κυπριακών προϊόντων σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της περιορισμένης παραγωγικής δυναμικότητας.
 • Για την πιο αποφασιστική διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων θα προχωρήσουμε στη δημιουργία θεσμικού οργάνου που να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει τις επιχειρήσεις, απλοποιώντας ταυτόχρονα τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πρωτογενής τομέας

Η Κύπρος χρειάζεται εξωστρεφή, σύγχρονη και βιώσιμη Γεωργία / Κτηνοτροφία, ικανή να ανταποκρίνεται πλήρως στα ευρωπαϊκά πρότυπα και να ανταγωνίζεται αντίστοιχα προϊόντα, σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Η παρούσα οικονομική συγκυρία υψηλού πληθωρισμού απειλεί να δώσει τη χαριστική βολή στην ήδη εξουθενωμένη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του τόπου.

Οι υψηλές προδιαγραφές και η αυξημένη παραγωγικότητα θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, με πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία. Ένας πρωτογενής τομέας βασισμένος πλέον στην κυκλική οικονομία και τη βιολογική καλλιέργεια, που θα αξιοποιεί τα κλιματολογικά πλεονεκτήματα της Κύπρου αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας, είναι η μόνη ικανοποιητική απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα.

 • Άμεσος επανασχεδιασμός του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, προκειμένου αυτός να αντεπεξέλθει στην παρούσα περίοδο υψηλού πληθωρισμού και διόγκωσης του κόστους παραγωγής.
 • Δημιουργία νέας σύγχρονης Αρχής για τη διαχείριση των σιτηρών, με συγκεκριμένο ρόλο στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης των Σιτηρών, με επίκεντρο τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές , ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε σιτηρά και ζωοτροφές. Η Κύπρος, ως ημικατεχόμενο νησί, πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματικά τα στρατηγικά της αποθέματα.
 • Eπέκταση του καταλόγου των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), με στόχο μια νέα, έξυπνη και βιώσιμη Αγροτική Οικονομία, που θα προωθεί τα υγιεινά τρόφιμα και τη Μεσογειακή Διατροφή και θα αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των κυπριακών προϊόντων.
 • Eπαναφορά στην αγορά προϊόντων από κυπριακούς παραδοσιακούς Σπόρους, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν στο πιάτο τους υγιεινά προϊόντα, με περιβαλλοντική φιλοσοφία. Για τον σκοπό αυτό θα εκπονήσουμε πρόγραμμα Έξυπνης Παραδοσιακής Γεωργίας, που θα θεσμοθετεί Πιστοποιητικό Ποιότητας Παραδοσιακών Προϊόντων για τις Κοινότητες εκείνες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία για τη δημιουργία στα βουνά του Τροόδους Ευρωπαϊκής Τράπεζας Παραδοσιακών Σπόρων.
 • Εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής της ΕΕ για τις «Έξυπνες Κοινότητες», αγγίζοντας ουσιαστικά και ριζοσπαστικά τον τομέα των βασικών υποδομών, υπηρεσιών, έρευνας, καινοτομίας και κυρίως αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και τις δεξιότητες της κάθε κοινότητας ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί, ανά περιφέρεια. Οι συγκεκριμένες κοινότητες θα φέρουν τον τίτλο της «Έξυπνης – Βιώσιμης Κοινότητας» και θα συνδυάζουν τις κοινωνικό - οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές με τέτοιο τρόπο, που θα προσδίδουν μία νέα δυναμική στις τοπικές κοινωνίες.

 • Διασφάλιση της επάρκειας νερού, με την ίδρυση Ενιαίας Αρχής Υδάτων, που θα στοχεύει στη διαμόρφωση Γενικής Υδατικής Πολιτικής, για καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα Υδατικά έργα στις κοινότητες.
 • Φορολογικά και άλλα κίνητρα για τη στροφή της γεωργίας σε βιολογικές καλλιέργειες και της κτηνοτροφίας σε βιολογική παραγωγή, με εργοδότηση εξειδικευμένου προσωπικού.
 • Μελέτη για τη δημιουργία μεγάλης γεωργοκτηνοτροφικής ζώνης. Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε επενδυτές, με στόχο σύγχρονες πρότυπες μονάδες παραγωγής, μέσα από στοχευμένες επιδοτήσεις που θα προωθούν την παραγωγή ΠΟΠ και παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων.
 • Δημιουργία και εισαγωγή γεωργοκτηνοτροφικών κλάδων στην εκπαίδευση, σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών προς την επαγγελματική ενασχόληση με τον τομέα.
 • Αναβάθμιση του ρόλου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και άμεση διάχυση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στους αγρότες. Διασύνδεση της παραγωγής με την πανεπιστημιακή έρευνα, για υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών.
 • Οργανωμένες πρωτοβουλίες και καμπάνιες για προώθηση του κυπριακού brand name, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών.
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνεταιρισμών στην παραγωγή και επέκταση της συνεργατικής ιδέας στην οικονομία.
 • Προστασία και ανάπτυξη όλης της περιφέρειας Τροόδους μέσω:
  • Oικονομικών κινήτρων, μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, για ριζική καλλιέργεια όλων των αμπελώνων, των περιβολιών και γενικά των καλλιεργειών γύρω από τις ορεινές περιοχές Πάφου, Λεμεσού, Λευκωσία, Λάρνακας.
  • Της Εκπόνησης σχεδίου για ελεγχόμενη βόσκηση, με την επαναφορά των παραγωγικών ζώων ως πυροφύλακες.
  • Της Επαναλειτουργίας του Δασικού Κολλεγίου στον Πρόδρομο.

Λειτουργία Ημικρατικών Οργανισμών

Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί αποτελούν βραχίονα του Κράτους και ως τέτοιοι επιτελούν έργο και αποστολή που εξυπηρετεί πρώτα και κύρια τους πολίτες, αλλά και τη χώρα γενικότερα. Οι Οργανισμοί αυτοί συνέβαλαν και συμβάλλουν διαχρονικά στην παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών, ενώ συνέδραμαν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υποδομών και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Καλό παράδειγμα για τη σωστή λειτουργία των Ημικρατικών Οργανισμών αποτελεί η CYTA: ένας δημόσιος οργανισμός πρότυπο, κερδοφόρος σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με πολυεπίπεδο έργο, ο οποίος διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως και τη συνδεσιμότητα της χώρας μας με το εξωτερικό, καθιστώντας την αξιόπιστο ψηφιακό κόμβο. Πρόκειται για έναν οργανισμό που αποτελεί βασική συνιστώσα της εξέλιξης της Κύπρου.

Η δική μας διακυβέρνηση θα διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα των Ημικρατικών Οργανισμών και θα σταθεί εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησής τους.

Την ίδια στιγμή, στόχος μας είναι ο προοδευτικός εκσυγχρονισμός της διοίκησης, της οργάνωσης και της λειτουργίας τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και να λειτουργούν αποτελεσματικά, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Scroll to Top